Organització ecologista i pacificsta internacional que utilitza l’acció directa no violenta per atraure l’atenció pública cap als problemes globals del medi ambient i impulsar solucions necessàries per a encaminar-nos cap a un futur verd. L’organització està present a 55 països de tots els continents i entre les seves lluites detaquen la protecció del medi ambient i la diversitat en totes les seves formes.

Conveni de Minamata sobre el mercuri

Tractat mundial per protegir la salut i el medi ambient dels efectes del mercuri
El Conveni de Minamata sobre el Mercuri, en vigor des de l’agost de 2017, és un tractat mundial per protegir la salut humana i el medi ambient dels efectes nocius del mercuri, una substància altament tòxica que, si s'emet o allibera a l'atmosfera, el sòl o l'aigua, pot provocar riscos greus per als éssers humans, els peixos, els ecosistemes i la fauna silvestre. Els aspectes més destacats d'aquest conveni inclouen la prohibició de noves mines de mercuri, l'eliminació gradual de les existents, la reducció de l'ús del mercuri en una sèrie de productes i processos, la promoció de mesures de control de les emissions a l'atmosfera i de les emissions a la terra i a l'aigua, així com la regulació inexistent del sector de la mineria artesanal i a petita escala. La primera Conferència de les Parts es va celebrar, del 24 al 29 de setembre de 2017, a Ginebra, Suïssa.